Verpleeghuiszorg

Soms kan het voorkomen dat u niet meer thuis kunt wonen, ook niet als u al wijkverpleging krijgt. Dat is bijvoorbeeld als u intensieve zorg of behandeling nodig heeft. En permanente toezicht. Bij Careyn kunt u dan terecht in onze verpleeghuizen. Dat kan overigens ook tijdelijk zijn. Die verpleeghuiszorg is bedoeld voor mensen van alle leeftijden. In de praktijk wonen er vooral ouderen. Maar wie u ook bent en welke zorg u ook nodig heeft: u bent welkom bij de zorgspecialisten van Careyn.

afbeelding

Soorten zorg in onze zorgcentra

In onze verpleeghuizen (we spreken eigenlijk altijd over 'zorgcentra') kunt u terecht voor verschillende soorten zorg. Sommige verpleeghuizen van Careyn zijn extra toegerust voor de zorg aan bepaalde groepen mensen, bijvoorbeeld met hersenletsel. Vrijwel alle huizen van Careyn zijn gespecialiseerd in de zorg aan demente ouderen.
Welke zorg u precies krijgt hangt helemaal af van uw situatie. En van uw eigen wensen en behoeften natuurlijk. Bij Careyn blijft ú de baas.

Kleinschalig wonen

Naast de wat traditionelere zorgcentra heeft Careyn voor demente ouderen ook een rijk aanbod aan kleinschalige woonlocaties. Dat kan gaan om een etage in een woonblok midden in de wijk, maar het kan ook gaan om een besloten afdeling in een verpleeghuis. Het idee: hoe kleinschaliger, hoe huiselijker en hoe meer het lijkt op ‘thuis’. We noemen dit ‘kleinschalig wonen’. U leest er hier meer over. De zorg is gelijk aan de zorg in een groter verpleeghuis.

Uw verblijf

In onze zorgcentra treft u een groot aantal medewerkers. Van verzorgenden tot verpleegkundigen en van fysiotherapeuten tot verpleeghuisartsen. Zij worden overigens tegenwoordig ‘specialisten ouderengeneeskunde’ genoemd. Maar ook een psycholoog of een geestelijk verzorger staat voor u klaar.

Bij Careyn vinden we het belangrijk dat de zorg past bij uw persoonlijke situatie en persoonlijkheid. We houden rekening met wat u belangrijk en fijn vindt. Onze medewerkers zullen ook altijd proberen na te gaan hoe u de regie over uw eigen leven zoveel mogelijk kunt behouden. Uw naasten krijgen zeker ook de ruimte om op hun manier betrokken te blijven.

De indicatie

Voor het wonen in een verpleeghuis van Careyn heeft u een zogenaamde 'indicatie' nodig. Die kunt u aanvragen bij het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg. Een medewerker van het CIZ komt bij u langs en kijkt of u in aanmerking komt voor verpleeghuiszorg. Een wijkverpleegkundige of uw huisarts kunnen u helpen bij de aanvraag.

Met een indicatie kunt u soms ook thuis verpleeghuiszorg krijgen. U hoeft dan dus niet te verhuizen. Dat heet een 'Volledig Pakket Thuis' of VPT. Bij Careyn is dat echter alleen mogelijk in enkele wooncomplexen nabij onze zorgcentra. U leest er hier meer over.

Meer over het regelen van verpleeghuiszorg leest u hier.

Belangrijk om te weten

 • Wilt u verpleeghuiszorg aanvragen bij het CIZ en komt u er niet uit? Dan kunt u ondersteuning krijgen bij het invullen van de aanvraag. Deze (gratis) ondersteuning kun u aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. Overigens kan uw huisarts u ook vaak op weg helpen. Heeft u thuiszorg van Careyn? Vraag dan uw wijkverpleegkundige om hulp.

  Ook als u al een Wlz-indicatie heeft kunt u gebruikmaken van cliëntondersteuning. Dat wordt dan niet via de gemeente geregeld, maar via het zorgkantoor of één van de aangesloten organisaties voor cliënt­ondersteuning in uw regio. Zo'n cliënt­ondersteuner (ookwel 'Co' genoemd) regelt zaken voor u en uw naasten als dat u niet (meer) lukt. U vindt meer informatie op de website www.regelhulp.nl. Die website informeert u overigens over allerlei zaken rondom het regelen van zorg.

   

 • Bij Careyn vinden we eigen regie belangrijk. Grip houden op uw eigen leven. Soms komt die eigen regie echter in het gedrang. Vooral bij cliënten met een verstandelijke beperking of bij demente ouderen. Want wat als de mensen om hen heen vinden dat opname eigenlijk onvermijdelijk is terwijl die persoon dat niet wil? En hoe zit het met de beperking van bewegingsvrijheid in een verpleeghuis vanwege dwaalgedrag? Kan cameratoezicht zomaar? En wat als een demente cliënt geen medicatie wil innemen? Dat zijn lastige situaties.

  Gelukkig hebben we bij Careyn voor dat soort situaties duidelijke protocollen die voorschrijven hoe we moeten handelen. Dat zijn zeer zorgvuldige procedures, zoals die ook zijn voorgeschreven in de Wet zorg en dwang. De kern van ons handelen: een cliënt krijgt zorg op vrijwillige basis, tenzij het écht niet anders kan. Onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname wordt zoveel mogelijk voorkomen. Bij gevaarlijke situaties zullen de zorgmedewerkers van Careyn er dus allereerst alles aan doen om die situatie met vrijwillige zorg op te lossen. Onvrijwillige zorg (zorg met dwang) is altijd het laatste redmiddel. Voordat dat toegepast kan worden moet eerst een aantal voorgeschreven stappen doorlopen worden.

  Zo beschermen we de rechten van onze cliënten. Daar hechten we bij Careyn veel waarde aan.

  Voor wie geldt de Wet zorg en dwang?

  De Wet zorg en dwang (Wzd) geldt voor mensen met een verstandelijke beperking of met een ‘psychogeriatrische’ aandoening. Bij zo’n psychogeriatrische aandoening gaat het veelal om dementie, maar het kan ook gaan om een niet aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld de ziekte van Huntington. Overigens: Careyn vindt het natuurlijk ook belangrijk dat bij andere cliënten zorg op vrijwillige basis wordt verleend. Dat spreekt voor zich.

  De wet geldt niet alleen in een verpleeghuis of bij kleinschalig wonen. Ook bij cliënten thuis of op een dagopvang is de wet van toepassing.

  Meer informatie

  Alle informatie vindt u in onze folder. Deze is met zorg samengesteld. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.dwangindezorg.nl.

  Cliëntvertrouwenspersoon

  Elke cliënt die valt onder de Wzd heeft recht op een cliëntvertrouwenspersoon. Die kan u bijvoorbeeld uitleg geven over uw rechten, gesprekken voorbereiden of ondersteunen als u een klacht heeft. Goed om te weten: de cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en de informatie die u met elkaar deelt is altijd vertrouwelijk. Meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon vindt u hier.

 • Bij opname in een verpleeghuis of bij overplaatsing wordt altijd gekeken naar wat voor zorg iemand nodig heeft en of een zorglocatie die zorg ook kan leveren? Soms is er immers extra deskundigheid nodig, of speciale voorzieningen. Er moet dus een goede 'match' zijn en blijven tussen wat iemand aan zorg vraagt en wat een zorglocatie in alle veiligheid kan leveren.

  Daarom heeft Careyn heeft voor haar locaties criteria vastgesteld om te toetsen of iemand opgenomen kan worden of bijvoorbeeld overgeplaatst moet worden. Die criteria worden soms ook 'toelatings- en afwijzingscriteria' of 'in- en exclusiecriteria' genoemd. We spreken hier van 'verblijfscriteria'.

  Zorgprofielen

  Voor verpleeghuiszorg heeft u altijd een Wlz-indicatie nodig (Wet langdurige zorg). Bij zo'n indicatie hoort ook een zogeheten 'zorgprofiel'. Een zorgprofiel geeft aan welke zorg u nodig heeft.

  In dit overzicht staat duidelijk aangegeven met welk zorgprofiel u in welke Careyn-locatie terecht kunt. Daarmee garanderen we dat uw zorgbehoefte aansluit bij de voorzieningen en deskundigheid van de zorgteams.

  Maar let op: daarnaast kunnen per locatie aanvullende verblijfscriteria gelden.

  Overplaatsing

  Het kan gebeuren, dat de situatie van de cliënt zodanig verandert, dat overplaatsing naar een andere afdeling binnen de locatie nodig is. In een enkel geval kan als gevolg van de toegenomen zorgzwaarte van de cliënt overplaatsing naar een andere locatie noodzakelijk zijn. Dit gebeurt altijd pas na zorgvuldige afweging en persoonlijk overleg met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger(s).
  Uitgangspunt is dat Careyn alles in het werk stelt om een zo breed mogelijk pakket van zorg aan te bieden.

  Meer informatie voor cliënten

  Alle cliënten krijgen in hun zorgmap een document met de verblijfscriteria geldend voor de eigen locatie. Daarin zijn ook de 'afwijzingscriteria' nader uitgewerkt. Uiteraard kunnen ook anderen dit document bij de locatie opvragen.