Kortdurend verblijf in een zorgcentrum

Soms is het zinvol om tijdelijk in een zorgcentrum te verblijven. Dat kan bijvoorbeeld als u na een ziekenhuisopname nog niet zelfstandig thuis kunt wonen. Of om degenen die voor u zorgen even tijdelijk te ontlasten. Kortdurend verblijf kan dus om verschillende redenen een uitkomst zijn.

Er zijn dus verschillende vormen van kortdurend verblijf. Dat kan verwarring geven, omdat die verschillende vormen uit drie verschillende wetten gefinancierd kunnen worden, elk met z’n eigen aanmeldprocedures.
Overigens zijn niet alle vormen van kortdurend verblijf in alle zorgcentra van Careyn mogelijk.

Logeeropvang

Heeft u een Wlz-indicatie en ontvangt u die zorg thuis? Dat kan voor uw naasten soms behoorlijk belastend zijn. Om hen tijdelijk te ontlasten kunt u dan een aantal dagen per week gebruik maken van kortdurend verblijf. Uw Wlz-indicatie wordt dan tijdelijk omgezet naar zorg met verblijf. Dit wordt ook wel logeeropvang genoemd.

Respijtzorg
Logeeropvang om uw mantelzorgers te ontlasten is ook mogelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We noemen dat ‘respijtzorg’. Door respijtzorg kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer volhouden.
Respijtzorg is mogelijk als u zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan uw mantelzorger respijtzorg aanvragen bij uw gemeente.

Heeft u geen recht op logeeropvang via de Wlz of de Wmo? Controleer dan uw verzekeringspolis. Sommige verzekeraars vergoeden namelijk een deel van de logeerkosten.

Herstelzorg

Woont u thuis of komt u uit het ziekenhuis en is er een duidelijke medisch noodzaak, dan kan het tijdelijk verblijf is een zorgcentrum vergoed worden uit de zorgverzekeringswet. Het gaat dan om zorg waar een medische noodzaak voor is, maar waarbij die zorg thuis niet veilig of verantwoord gegeven kan worden. We noemen dat ‘eerstelijnsverblijf’ of ‘ELV’. Het doel is altijd spoedige terugkeer naar huis.
U kunt zich niet zelf aanmelden voor herstelzorg. Dat gaat via uw huisarts of medisch specialist.

Revalidatie

Ook revalidatie is een vorm van kortdurend verblijf. Careyn heeft een aantal locaties met revalidatie-afdelingen en een ‘centrum voor revalidatiezorg’ in Spijkenisse. U leest er hier meer over.

Crisisopname

Een crisisopname kan noodzakelijke zijn als iemand heel snel achteruit gaat, zonder dat een ziekenhuisopname nodig is. De huisarts maakt deze beoordeling. Om voor een crisisbed in aanmerking te komen heeft u een Wlz-indicatie (Wet Langdurige Zorg) of er wordt verwacht dat u deze zult krijgen omdat de gezondheidssituatie naar verwachting blijvend van aard zal zijn.

Zorglocaties met kortdurend verblijf