Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Uw indicatie

Om in aanmerking te komen voor zorg, heeft u vaak een indicatie nodig. Afhankelijk van uw zorgvraag vraagt u een indicatie aan bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ), bij uw gemeente of direct bij Careyn.

Met het indicatiebesluit krijgt u recht op zorg

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig heeft. Deze wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie en mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Zorgprofielen

U heeft een geldige indicatie van het CIZ? Lees dan hier verder. U vindt daar onder andere een overzicht van locaties waar u met uw indicatie terecht kunt. Ook vindt u er meer informatie over aanvullende verblijfscriteria. 

Recht op langdurige zorg met een Wlz-indicatie? Dan kunt u gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Lees er hier meer over.

Uw gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit is geregeled in de Wet maatschappelijke ondersteuing (WMO). Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld.

Heeft u ondersteuning nodig? Dan kunt u dit aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. Een gemeenteambtenaar of iemand van het 'wijkteam' gaat dan een gesprek met u aan om te kijken welke ondersteuning u kunt gebruiken.

Careyn

Vanaf 1 januari 2015 zijn persoonlijke verzorging en verpleging die iemand thuis ontvangt onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Denk hierbij aan een verpleegkundige die u wast of een prik komt geven. Deze verandering is geregeld in de Zorgverkeringswet (Zvw).

De wijkverpleegkundige van Careyn regelt samen met u de indicatie voor de benodigde zorg en ondersteuning. Zij bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is om langer thuis te kunnen wonen. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen, samen met uw familie of vrienden. Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

Meer informatie

www.ciz.nl
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Op de website vindt u meer informatie over de aanvraag en meer achtergrondinformatie.

www.regelhulp.nl
Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.  Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.   

Deel deze pagina:

Contact