Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Verblijfscriteria Careyn-locaties

Careyn heeft voor haar locaties criteria vastgesteld voor het toetsen van aanvragen voor opname in onze zorgcentra of overplaatsing naar een andere voorziening voor zorg en wonen. Die criteria worden soms ook 'toelatings- en afwijzingscriteria' of 'in- en exclusiecriteria' genoemd. We spreken hier van 'verblijfscriteria'.

Besluit tot plaatsing

Op basis van de verblijfscriteria besluit de specialist ouderengeneeskunde in overleg met de kwaliteitsverpleegkundige/psycholoog en medewerkers van de afdeling tot toelating of afwijzing. Op locaties zonder behandeling gebeurt dat door de EVV-er (eerstverantwoordelijk verpleegkundige).

Zorgprofielen

Niet iedereen met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) heeft dezelfde soort en hoeveelheid zorg nodig. Daarom zijn er zogeheten 'zorgprofielen', voorheen zorgzwaartepakketten (ZZP) genoemd. Een zorgprofiel geeft aan welke zorg iemand nodig heeft. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van zorgprofielen voor verpleging en verzorging. Die profielen komen overeen met de door het CIZ afgegeven indicatie.

Verblijfscriteria

Op dit overzicht staat duidelijk aangegeven met welk zorgprofiel u in welke Careyn-locatie terecht kunt. De zorgbehoefte van de cliënt en de voorzieningen en deskundigheid van de zorgteams op die locaties sluiten op elkaar aan.

Een geldige indicatie van het CIZ geldt dus als belangrijkste verblijfscriterium.
Maar let op: daarnaast kunnen per locatie aanvullende verblijfscriteria gelden.

Aanvullende verblijfscriteria

Voor sommige cliënten kan het zijn dat een locatie niet over de juiste voorzieningen en/of deskundigheid beschikt om hen de noodzakelijke zorg te bieden. Het gaat bijvoorbeeld om cliënten die een gevaar vormen voor zichzelf of mensen in hun omgeving of cliënten die continu langdurige systematische en multidisciplinaire zorg en/of toezicht nodig hebben. De specialist ouderengeneeskunde op de locatie (op locaties zonder behandeling de EVV'er en/of behandelaar) beoordeelt aan de hand van een set afwijzingscriteria of hiervan sprake is. Zo nodig vindt overleg plaats met andere zorgverleners en/of specialisten. De indiener van de aanvraag voor opname en zijn naasten krijgen tekst en uitleg over de beoordeling in een persoonlijk gesprek.

Overplaatsing

Het kan gebeuren, dat de situatie van de cliënt zodanig verandert, dat overplaatsing naar een andere afdeling binnen de locatie nodig is, om haar/hem de noodzakelijke zorg te bieden. In een enkel geval kan als gevolg van de toegenomen zorgzwaarte van de cliënt overplaatsing naar een andere locatie noodzakelijk zijn. Dit gebeurt niet dan na zorgvuldige afweging door de specialist ouderengeneeskunde (op locaties zonder behandeling door de EVV'er), behandelaars, zorgmedewerkers en persoonlijk overleg met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger(s).
Uitgangspunt is dat Careyn alles in het werk stelt om een zo breed mogelijk pakket van zorg aan te bieden.

Meer informatie voor cliënten

Alle cliënten krijgen in hun zorgmap een document met de verblijfscriteria geldend voor de eigen locatie. Daarin zijn ook de 'afwijzingscriteria' nader uitgewerkt. Uiteraard kunnen ook anderen dit document bij de locatie opvragen.
De verblijfscriteria voor onze zorgcentra in de stad Utrecht kunt u ook hier downloaden.

Meer informatie over de leveringsvoorwaarden? Klik dan hier.

Zorgprofielen

Binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) bestaan er verschillende zorgprofielen. Het CIZ bepaalt op basis van de zorgbehoefte het best passende zorgprofiel. In een zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van de zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg. Welke zorgverlening binnen het zorgprofiel het meest passend is voor de cliënt, bepalen zorgaanbieder en cliënt. Binnen de sector Verpleging en Verzorging zijn er zeven verschillende zorgprofielen:

  • Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (VV 4)
  • Beschermd wonen met intensieve dementiezorg (VV 5)
  • Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging (VV 6)
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (VV 7)
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (VV 8)
  • Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (VV 9b)
Deel deze pagina:

Contact